הספד בבא אלעזר אבוחצירא זצוק"ל

דברי הספד על הבבא אלעזר זצוק"ל חודש אב תשע"א מיתתם של צדיקים מכפרת על הדור.